Wczytuję dane...
Indeks towaru: SILNIK 3,6 V6
Realizacja zamówienia: 24

WYMIANA PRAWEJ USZCZELKI GŁOWICY


UWAGA:

Magnetyczne koła rozrządu (1) nie mogą stykać się z magnesami lub innym silnym polem magnetycznym. Spowoduje to zniszczenie zdolności kół rozrządu do prawidłowego przekazywania położenia wałka rozrządu do czujnika położenia wałka rozrządu.


  1. Po wyjęciu, zainstaluj kondensator cewki zapłonowej (1) za pomocą śruby M6 (2)   UWAGA:

   Śruby głowicy cylindra są dokręcane przy użyciu procedury moment plus kąt. Śruby należy sprawdzić PRZED ponownym użyciem. Jeśli gwinty są przewężone, śruby należy wymienić.   NOTE:

   Pokazano typową śrubę głowicy cylindra.


    
  1. Sprawdzić śruby głowicy cylindrów pod kątem przewężenia, przytrzymując skalę lub prostą krawędź przy gwintach. Jeśli wszystkie gwinty nie dotykają skali (2), śrubę należy wymienić.


   UWAGA:

   Podczas czyszczenia powierzchni głowicy cylindrów i bloków cylindrów NIE WOLNO używać metalowego skrobaka, ponieważ powierzchnie te mogą zostać przecięte lub zeszlifowane. Używać WYŁĄCZNIE drewnianej lub plastikowej skrobaczki.


    
  1. Oczyść i przygotuj powierzchnie uszczelniające uszczelki głowicy cylindrów i bloku


   UWAGA:

   Nieściśliwe zanieczyszczenia, takie jak olej, płyn chłodzący lub uszczelniacze RTV, które nie są usuwane z otworów na śruby, mogą powodować pękanie odlewu aluminiowego podczas dokręcania śrub.


    
  1. Oczyść otwory na śruby głowicy cylindrów w bloku silnika.


   UWAGA:

   Wielowarstwowe stalowe uszczelki głowicy mają bardzo ostre krawędzie, które mogą spowodować obrażenia ciała, jeśli nie będą obsługiwane ostrożnie.

   UWAGA:

   Montaż uszczelek głowicy cylindrów nie jest wymienny między lewą i prawą głowicą cylindrów. Są one wyraźnie oznaczone (3) literą „R” po prawej stronie i „L” po stronie lewej. Należy je nakładać na suchą powierzchnię, bez użycia jakichkolwiek klejów.
    
  1. Umieścić nową uszczelkę głowicy cylindrów (1) na kołkach ustalających (2).
    
  1. Umieść głowicę cylindrów na bloku cylindrów. Upewnij się, że głowica cylindrów jest całkowicie osadzona na kołkach ustalających.   NOTE:

   Nie nanosić dodatkowego oleju na gwinty śrub.


    
  1. Wkręć mocno śruby.
    
  1. Dokręć śruby głowicy cylindrów w pokazanej kolejności, zgodnie z 9-stopniową metodą momentu i kąta. Na każdym kroku należy zastosować sekwencję momentu obrotowego. Dokręcić zgodnie z następującymi wartościami momentu obrotowego:


   • Krok 1: Dokręć wszystko 30 N⋅m (22 ft. lbs.)
   • Krok 2: Dokręć wszystko 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Krok 3: Dokręć wszystko 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Krok 4: All + 125° Obrót (opcjonalny kąt, jeśli obrót o 125 ° nie może być wykonany jednym ruchem; dokręć wszystko, obracając o 35 °, a następnie dokręć wszystko o 90 °). Nie używaj klucza dynamometrycznego do tego kroku.
   • Krok 5: Poluzuj wszystkie elementy mocujące w odwrotnej kolejności
   • Krok 6: Dokręć wszystko 30 N⋅m (22 ft. lbs.)
   • Krok 7: Dokręć wszystko 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Krok 8: Dokręć wszystko 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Krok 9: Wszystko + 130° Obrót (opcjonalny kąt, jeśli nie można obrócić o 130 ° jednym ruchem; dokręcić wszystko, obracając o 40 °, a następnie dokręcając całość o 90 °). Nie używaj klucza dynamometrycznego do tego kroku.
   NOTE:

   Jeśli popychacze hydrauliczne są używane ponownie, zamontuj je w oryginalnych miejscach.


    


    
  1. Zamontuj dźwigienki zaworowe i wałki rozrządu

   UWAGA:

   Nie obracaj wałków rozrządu o więcej niż kilka stopni niezależnie od wału korbowego. Może dojść do kontaktu zaworu z tłokiem, co może spowodować uszkodzenie zaworu. Jeśli wałki rozrządu wymagają obrócenia o więcej niż kilka stopni, najpierw należy odsunąć tłoki od głowic cylindrów, obracając wał korbowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia 30 ° przed górnym martwym punktem. Gdy wałki rozrządu powrócą do górnego martwego położenia, obróć wał korbowy w prawo, aby przywrócić wał korbowy do górnego martwego położenia.


    
  1. Sprawdź, czy wałki rozrządu są ustawione w górnym martwym punkcie, ustawiając otwory wyrównujące (1) pionowo.
    
  1. Zamontować prowadnicę łańcucha krzywki prawej (1) Dokręć za pomocą trzech śrub (2).


    
 
    
  1. Zamontować prawy napinacz łańcucha (3) Zresetować prawy napinacz łańcucha krzywki (3), odsuwając tłok napinacza i montując zabezpieczenie (5). Dokręć blok silnika za pomocą dwóch śrub (4).


    
  1. Zamontować prawą prowadnice napinacza (6).
      

UWAGA:

Zawsze ponownie instaluj łańcuchy rozrządu, aby utrzymywały ten sam kierunek obrotów. Odwrócenie poprzednio prowadzonego łańcucha na poprzednio prowadzonej zębatce spowoduje nadmierne zużycie zarówno łańcucha, jak i koła zębatego.


    
  1. Nałóż prawy łańcuch rozrządu na fazer krzywki wylotowej prawej strony i na koło zębate luźnego koła zębatego (1), tak aby wgłębienie (2) było wyrównane z platerowanym ogniwem (3) na łańcuchu rozrządu.
    
  1. Utrzymując te punkty , poprowadź łańcuch wokół kół zębatych wałków rozrządu tak, aby platerowane ogniwa były zgodne ze znacznikami koła rozrządu (1). Ustawić koła po prawej stronie tak, aby strzałki (3) wskazywały od siebie, a linie na kołach (4) były równoległe do powierzchni uszczelniającej pokrywy zaworu (6). Wciśnij fazer krzywki wlotowej na krzywkę wlotową, zamontuj i ręcznie dokręć zawór kontrolny oleju (2).   NOTE:

   Niewielki obrót wałka rozrządu (o kilka stopni) może być wymagany do zainstalowania fazera wałka rozrządu lub blokady fazera.


    
  1. Install the RH Camshaft Phaser Lock 10202 (5) and tighten the oil control valves (2) and (7) to the proper (Torque Specifications) .


    
  1. Remove the RH Camshaft Phaser Lock 10202 .

    
  1. Remove the Tensioner Pin 8514A (6) from the RH cam chain tensioner.

    
  1. Rotate the crankshaft CW two complete revolutions stopping when the dimple (4) on the crankshaft is aligned the with the block/bearing cap junction (5).

    
  1. While maintaining this alignment, verify that the arrows on the left side cam phasers (2) point toward each other and are parallel to the valve cover sealing surface (3) and that the right side cam phaser arrows (7) point away from each other and the scribe lines (9) are parallel to the valve cover sealing surface (8).


    
  1. There should be 12 chain pins (2) between the exhaust cam phaser triangle marking (1) and the intake cam phaser circle marking (3).

    
  1. If the engine timing is not correct, repeat this procedure.

    
  1. Install the engine timing cover and cylinder head covers 

    
  1. Install the spark plugs 

    
  1. Install the upper intake manifold support bracket (2) with the stud bolt (3) hand tight.

    
  1. Engage the wire harness retainer (3) from the intake manifold support bracket.

    
  1. Connect the ignition coil capacitor electrical connector.


    
  1. Install the heater core supply tube (1) with one bolt (2) tightened to the proper 


    
  1. Reposition the power steering pump and bracket as an assembly and install three bolts (1). Tighten bolts (1) to the proper 

    
  1. Engage the wire harness retainer (2) to the power steering pump.


    
  1. Install the power steering pump heat shield (1) and three bolts (2). Tighten bolts to the proper 

    
  1. Install the accessory drive belt

    
  1. Install the upper and lower intake manifolds and insulator 

    
  1. Install the resonator 

    
  1. Install the air cleaner body 

    
  1. Evacuate and charge the refrigerant system


    
  1. Install the engine cover (1).

    
  1. If removed, install the oil filter and fill the engine crankcase with the proper oil to the correct level .

    
  1. Fill the cooling system 

    
  1. Raise and support the vehicle 

    
  1. Install the catalytic converter 

    
  1. If equipped, install the belly pan.

    
  1. Lower the vehicle.

    
  1. Connect the negative battery cable.

    
  1. Run the engine until it reaches normal operating temperature. Check cooling system for correct fluid level 

   


NOTE:

The Cam/Crank Variation Relearn procedure must be performed using the scan tool anytime there has been a repair/replacement made to a powertrain system, for example: flywheel, valvetrain, camshaft and/or crankshaft sensors or components.

 

 

WYMIANA LEWEJ USZCZELKI GŁOWICY
CAUTION:

The magnetic timing wheels (1) must not come in contact with magnets (pickup tools, trays, etc.) or any other strong magnetic field. This will destroy the timing wheels ability to correctly relay camshaft position to the camshaft position sensor.

  1. If removed, install the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor and tighten to the proper

    
  1. If removed, install the engine wire harness retainer bracket and the ignition coil capacitor and tighten to the proper 

   CAUTION:

   The cylinder head bolts are tightened using a torque plus angle procedure. The bolts must be examined BEFORE reuse. If the threads are necked down the bolts must be replaced.   NOTE:

   Typical cylinder head bolt shown.

    
  1. Check cylinder head bolts for necking by holding a scale or straight edge against the threads. If all the threads do not contact the scale (2) the bolt must be replaced.


   NOTE:

   Right head gasket shown, left head gasket similar.

   CAUTION:

   When cleaning cylinder head and cylinder block surfaces, DO NOT use a metal scraper because the surfaces could be cut or ground. Use ONLY a wooden or plastic scraper.

    
  1. Clean and prepare the gasket sealing surfaces of the cylinder head and block

   CAUTION:

   Non-compressible debris such as oil, coolant or RTV sealants that are not removed from bolt holes can cause the aluminum casting to crack when tightening the bolts.

    
  1. Clean out the cylinder head bolt holes in the engine block.

   WARNING:

   The multi-layered steel head gaskets have very sharp edges that could cause personal injury if not handled carefully.

   CAUTION:

   The installation of the cylinder head gaskets are not interchangeable between the left and right cylinder heads. They are clearly marked (3) with "R" for right and "L" for left. They must be applied on a dry surface, without the use of any adhesives.    
  1. Position the new cylinder head gasket (1) on the locating dowels (2).

    
  1. Position the cylinder head onto the cylinder block. Make sure the cylinder head seats fully over the locating dowels.

   NOTE:

   Do not apply any additional oil to the bolt threads.

    
  1. Install the eight head bolts finger tight.

   NOTE: For engine builds using a new block follow steps 1-9. For engine re-builds (reuse block) follow step 6-9.

    
  1. Tighten the cylinder head bolts in the sequence shown, following this 9 step torque plus angle method. The torque sequence must be used for each step. Tighten according to the following torque values:

   • Step 1: All to 30 N⋅m (22 ft. lbs.)
   • Step 2: All to 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Step 3: Re-tighten all to 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Step 4: All + 125° Turn (optional angle if 125° rotation cannot be accomplished in one motion; tighten all by turning 35° followed by tightening all by turning 90°) Do not use a torque wrench for this step.
   • Step 5: Loosen all fasteners in reverse of sequence shown
   • Step 6: All to 30 N⋅m (22 ft. lbs.)
   • Step 7: All to 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Step 8: Re-tighten all to 45 N⋅m (33 ft. lbs.)
   • Step 9: All + 130° Turn (optional angle if 130° rotation cannot be accomplished in one motion; tighten all by turning 40° followed by tightening all by turning 90°) Do not use a torque wrench for this step.
   NOTE:

   If the hydraulic lifters are being reused, reassemble them into their original locations.

    
  1. If removed, install the hydraulic lifters 

   NOTE:

   If the rocker arms are being reused, reassemble them into their original locations.

   CAUTION:

   Do not rotate the camshafts more than a few degrees independently of the crankshaft. Valve to piston contact could occur resulting in possible valve damage. If the camshafts need to be rotated more than a few degrees, first move the pistons away from the cylinder heads by rotating the crankshaft counterclockwise to a position 30° before-top-dead-center. Once the camshafts are returned to their top-dead-center position, rotate the crankshaft clockwise to return the crankshaft to top-dead-center.

    
  1. Install the rocker arms and camshafts 

    
  1. Rotate the camshafts CW to TDC by positioning the alignment holes (1) vertically.

    
  1. Install the LH cam chain guide (2) with two bolts (4). Tighten the T30 bolts (4) to the proper 
    
  1. Install the LH cam chain tensioner (5) to the cylinder head with two bolts (6). Tighten the T30 bolts (6) to the proper 

    
  1. Reset the LH cam chain tensioner (5) by lifting the pawl (3), pushing back the piston and installing Tensioner Pin (7) 

    
  1. Install the LH tensioner arm (1).

    
  1. Press the LH intake cam phaser onto the intake camshaft. Install and hand tighten the oil control valve.

   CAUTION:

   Always reinstall timing chains so that they maintain the same direction of rotation. Inverting a previously run chain on a previously run sprocket will result in excessive wear to both the chain and sprocket.

    
  1. Drape the left side cam chain over the LH intake cam phaser and onto the idler sprocket (1) so that the arrow (3) is aligned with the plated link (2) on the cam chain.

    
  1. While maintaining this alignment, route the cam chain around the exhaust and intake cam phasers so that the plated links are aligned with the phaser timing marks (1). Position the left side cam phasers so that the arrows (3) point toward each other and are parallel to the valve cover sealing surface (5). Press the exhaust cam phaser onto the exhaust cam, install and hand tighten the oil control valve (2).

   NOTE:

   Minor rotation of a camshaft (a few degrees) may be required to install the camshaft phaser or phaser lock.

    
  1. Install the LH Camshaft Phaser Lock (4) and tighten the oil control valves (2) and (6) to the proper 

    
  1. Remove the LH Camshaft Phaser Lock .

    
  1. Remove the Tensioner Pin (1) from the LH cam chain tensioner.

    
  1. Rotate the crankshaft CW two complete revolutions stopping when the dimple (4) on the crankshaft is aligned the with the block/bearing cap junction (5).

    
  1. While maintaining this alignment, verify that the arrows on the left side cam phasers (2) point toward each other and are parallel to the valve cover sealing surface (3) and that the right side cam phaser arrows (7) point away from each other and the scribe lines (9) are parallel to the valve cover sealing surface (8).

    
  1. There should be 12 chain pins (2) between the exhaust cam phaser triangle marking (1) and the intake cam phaser circle marking (3).

    
  1. If the engine timing is not correct, repeat this procedure.

    
  1. Install the engine timing cover and cylinder head covers 

    
  1. Install the spark plugs 

    
  1. Connect the main harness to the engine oil pressure/temperature harness (2) at the rear of the left cylinder head.

    
  1. Connect the main harness to the engine injection/ignition harness (1) at the rear of the left cylinder head.

    
  1. Connect the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor connector.

    
  1. Connect the ignition coil capacitor electrical connector.

    
  1. Install the A/C compressor from the engine compartment 

    
  1. Install the generator 

    
  1. Install the accessory drive belt 

    
  1. Install the LH upper intake manifold support brackets (1). Loosely install the stud bolts (2).

    
  1. Install the lower and upper intake manifolds and insulator 

    
  1. Install the oil level indicator tube (1) and the bolt (2). Tighten bolt (2) to the proper 

    
  1. Install the heater core return tube (1) the nut (2), and bolt (3). Tighten nut (2) and bolt (3) to the proper

    
  1. Engage two lower wire harness retainers (3) from the intake manifold support brackets.

    
  1. Engage two upper wire harness retainers (2) from the intake manifold support brackets.

    
  1. Connect the left upstream oxygen sensor connector (1) to the main wire harness.

    
  1. Connect the heater core return hose (1).

    
  1. Install the resonator 

    
  1. Install the air cleaner body 

    
  1. Evacuate and charge the refrigerant system 

    
  1. Install the engine cover (1).

    
  1. If removed, install the oil filter and fill the engine crankcase with the proper oil to the correct level

    
  1. Fill the cooling system 

    
  1. Raise and support the vehicle 

    
  1. Install the catalytic converter 

    
  1. If equipped, install the belly pan.

    
  1. Lower the vehicle.

    
  1. Connect the negative battery cable.

    
  1. Run the engine until it reaches normal operating temperature. Check cooling system for correct fluid level

   NOTE:

The Cam/Crank Variation Relearn procedure must be performed using the scan tool anytime there has been a repair/replacement made to a powertrain system, for example: flywheel, valvetrain, camshaft and/or crankshaft sensors or components.

TABELA WARTOŚCI MOMENTÓW DOKRĘCANIA

<

DESCRIPTION

N·m

Ft. Lbs.

In. Lbs.

COMMENT

Air Inlet Hose - Band Clamps

4

-

35

 

A/C Compressor to Engine - M8 Bolts

25

18

-

 

Camshaft Chain Tensioner (Primary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Chain Guide (Primary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Chain Idler Sprocket - M8 T45

25

18

-

 

Camshaft Chain LH Tensioner (Secondary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Chain LH Guide (Secondary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Chain RH Tensioner (Secondary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Chain RH Guide (Secondary) - M6 T30

12

-

106

 

Camshaft Position (CMP) Sensor to Cylinder Head - 6M T30

9

-

80

 

Camshaft Bearing Cap - M6 T30

10

-

89

 

Connecting Rod Cap - M9 Bolts

20 + 90° Turn

15 + 90° Turn

-

 

Coolant Pump to Engine Timing Cover - M6 Bolts

12

-

106

 

Coolant Crossover Housing to Engine Timing Cover - M6 Bolts

12

-

106

 

Coolant Pump to Engine Timing Cover - M10 Bolt

55

40

-

 

Crankshaft Target Wheel to Counterweight - M6 T30

10

-

89

 

Crankshaft Outer Main Bearing Cap and Windage Tray - M8 Bolts

21 + 90° Turn

16 + 90° Turn

-

 

Crankshaft Inner Main Bearing Cap - M11 Bolts

20 + 90° Turn

15 + 90° Turn

-

 

Crankshaft Side Main Bearing Cap (Tie Bolt) - M8 Bolts

30

-

266

 

Crankshaft Vibration Damper - M16 Bolt

40 + 105° Turn

30 + 105° Turn

-

 

Crankshaft Position (CKP) Sensor to Engine Block - M6 Bolt

12

-

106

 

Crankshaft Rear Oil Seal Retainer - M6 T30

12

-

106

 

Cylinder Head Oil Galley Plug

18

13

-

 

Cylinder Head Oil Restrictor - M8 Plug

15

11

-

 

Cylinder Head to Engine Block - M12 Bolts in Sequence

See Procedure

 

Cylinder Head Cover - M6 Bolts

12

-

106

 

Catalytic Converter to Cylinder Head - M8 Bolts

23

17

-

 

Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor

27

20

-

 

Engine Block Heater - M6 Bolt

12

-

106

 

Left/Right Engine Mount Bracket to Engine Block - M10 Bolts

61

45

-

 

Left/Right Engine Mount Isolator to Engine Mount Bracket - M10 Nuts

61

45

-

 

Left/Right Engine Mount Heat shield to Engine Mount Bracket - M6 Bolts

12

-

106

 

Left/Right Engine Mount Isolator to Frame - M10 Bolts

61

45

-

 

Flexplate to Crankshaft - M10 Bolts

95

70

-

Do not reuse these fasteners. If removed, a NEW fastener must be installed and tightened to specifications.

Fuel Rail to Lower Intake Manifold - M6 Bolts

7

-

62

 

Generator - M8 Bolts

25

18

-

 

Heater Core Supply Tube to Cylinder Head - M8 Bolt

12

-

106

 

Idler Pulley to Engine Timing Cover - Accessory Drive M8 Bolt

25

18

-

 

Ignition Capacitor to Cylinder Head - M6 Bolts

10

-

89

 

Ignition Coil to Cylinder Head Cover - M6 Bolts

8

-

71

 

Intake Manifold (Upper) - M6 Bolts

10

-

89

 

Intake Manifold (Lower) - M6 Bolts

12

-

106

 

Knock Sensor to Engine Block - M8 T40

22

16

-

 

Negative Battery Cable to Battery

5

-

45

 

Oil Control Valve - Cam Phaser M18

150

111

-

 

Upper Oil Pan to Engine Block - M8 Bolts

25

18

-

 

Transmission to Upper Oil Pan - M10 Bolts

55

41

-

 

Transmission to Starter - M10 Bolts

55

41

-

 

Torque Converter Dust Shield - M8 Bolt

12

-

106

 

Oil Cooler to Oil Filter Housing Screws

4

-

35

 

Upper Oil Pan to Rear Seal Retainer - M6 Bolts

10

-

89

 

Oil Pan Drain - Plug M14

27

20

-

 

Oil Pressure Sensor to Oil Filter Housing

14

-

124

 

Oil Temperature Sensor to Oil Filter Housing

20

-

177

 

Lower Oil Pan to Upper Oil Pan - M6 Bolts

10.5

-

93

 

Piston Oil Cooler Jet to Engine Block - M5

6

-

53